Nordisk språk og litteratur, nørrønt, norsk som andrespråk
Universitetet i Bergen

Finn ut hvordan det er å studere nordisk språk og litteratur, nørrønt eller norsk som andrespråk på Universitetet i Bergen

Se mer informasjon

På Åpen dag får du et innblikk i hvordan studiehverdagen på engelsk er. Du får en smakebit på hva studiet går ut på, du får møte studenter og ansatte og du kan stille alle spørsmålene du måtte ha.

Program

 • Du møter nåværende og tidligere studenter som snakker om studiehverdagen. Her vil du blant annet få høre om overgangen fra skole til universitet, studentmiljø, utveksling og jobbmuligheter.
 • Presentasjon av de ulike studiene

Om studiene

Nordisk språk 

Det kan hevdast at språk er sjølve kjernen i det humanistiske fag handlar om. Og i vårt land står det norske språket i ei særstilling blant alle andre språk. Fagstudiet i nordisk språk handlar mest om nettopp moderne norsk, men vi ser òg litt på dei språka som norsk er nærmast i slekt med: dansk, svensk, færøysk og islandsk – og norrønt, språket til vikingane. Vi arbeider med grammatikk, dialektar, språkhistorie, tekstsamanheng og ulikt anna. Sagt på ein annan måte utforskar vi språket si rolle i tenking, samtale og samfunn. Di lenger du studerer hos oss, di meir kan du sjølv bestemme kva du vil fokusere på. 

Mange av studentane våre blir lærarar, i vidaregåande skule og på ungdomstrinnet. Andre arbeider i bokforlag og anna kulturarbeid i det offentlege og i private verksemder – for å nemne noko. Arbeidsmarknaden er for tida svært god for dei som har utdanning i nordisk. 

Nordisk litteratur 

Nordisk litteratur er for deg som trivdes i norsktimene, for deg som er glad i å lese, eller for deg som lurer på hvordan ulike teksttyper virker – og som er interessert i hvordan man kan forstå litterære verk og andre tekster ut fra samfunnsmessige, psykologiske, historiske og sosiale  forhold. Studerer du nordisk litteratur får du vite hvordan litteratur og kjønn henger sammen, hvordan bokanmeldere går frem når de skiller mellom god og dårlig litteratur, hvordan klassemessige forhold spiller en rolle i kulturen generelt og litteraturen spesielt. Du får også vite hvordan det egentlig gikk for seg da Knut Hamsun manipulerte seg til topps og gikk viralt i den dansk-norske litterære offentligheten rundt 1890.  

Fagmiljøet på nordisk litteratur består av unge og engasjerte forskere og formidlere, og vi bruker vår egen forskning aktivt i undervisningen på alle våre kurs. På høyere nivå – bachelor og master – er det viktig for oss at studentene også deltar som medforskere, og studerer det de interesserer seg spesielt for. Mange av våre studenter blir lærere i ungdomsskole og videregående skole, men studiet er også direkte relevant for arbeid i kultursektoren, og særlig i forlagsliv, litteraturformidling og andre yrker der språkkompetanse og forståelse for samspillet mellom språk og kultur er viktig.  

Mange av byens og landets kulturarbeidere har bakgrunn fra nordiskstudiet ved UiB, og ved siden av norsklektorer jobber de som festivalprodusenter, kulturformidlere, bokanmeldere, museumsdirektører, bibliotekarer, professorer, forlagsredaktører og -sjefer, journalister og festivalsjefer. 

Norrønt 

Norrønt er det språket som i mellomalderen vart talt og skrive i Noreg og på Island, og dessutan på Vesterhavsøyane. Den felles språklege og litterære kulturen varte i over 500 år, frå landnåmet av Island til byrjinga av 1400-talet.  

Den norrøne litteraturen byr på eit uvanleg rikt spekter av tekstar, ikkje minst den verdskjende islandske sogelitteraturen om norske kongar, dei nordiske heltane i fortida, og feidane til islandske stormenn. Ein finn også mytologisk og heroisk dikting, skaldedikt, korte og daglegdagse meldingar skrivne med runer og historier om høviske riddarar og damer. 

Filologi tyder vitskap om språk og litteratur. Den norrøne filologien byr på eit breitt studium av språk, litteratur og kultur, og bygger på tekstar i originalspråket. I studiet lærer ein først det norrøne språket så godt at ein kan forstå desse tekstane ved hjelp av ordbok og grammatikk. Ein får eit historisk perspektiv på både språket og litteraturen med fokus på kjeldene og tolkinga av dei, også i relasjon til andre europeiske kulturar. Studiet gir òg innsikt i teoretiske forståingsrammer og metodane i faget. 

Norsk som andrespråk 

Norsk som andrespråk er eit fag for deg som har lyst til å undervise norsk språk til personar - barn, ungdomar eller vaksne -  som flyttar til Noreg utan å ha norsk som morsmål. Dagens flyktningsituasjon har ført til at behovet for norskopplæring for innvandrarar er stort. Ein må ha særskilt kompetanse i norsk som andrespråk for å kunne gi den type norskopplæring.  

Gjennom faget norsk som andrespråk vil ein møte ei mengd ulike tema frå ulike faglege disiplinar. Faget tar opp språklege, psykologiske og sosiale sider knytte til språklæringa. Eit kjenneteikn ved faget er at norsk språk blir sett utanfrå, rettare sagt frå perspektivet til dei som kjem flyttande med ein annan språk- og kulturbakgrunn. Eit slikt perspektiv kan også gi personar med norsk som morsmål, til dømes deg som student, ny innsikt i eige språk og eigen kultur. 

Mange som tek norsk som andrespråk blir lærarar for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen og   

vidaregåande eller i vaksenopplæringa for innvandrarar. På grunn av den breie språklege og kulturelle kompetansen faget gir, er utdanninga også relevant for arbeid innanfor kulturformidling, i offentlege etatar, private føretak og organisasjonar.

Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur

Bachelorprogram i norrøn filologi

Bachelorprogram i norsk som andrespråk

Årsstudium i nordisk

Årsstudium i norsk som andrespråk


Logg inn for å lagre favoritter

Passer for:

Sted: UiB/Sydneshaugen skole


Fagretninger:
Språk, kultur og interkulturelle studier

Påmeldingsperioden er avsluttet
Mandag 21. januar kl. 09:30 - 11.30

Om studiene

Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Bachelorprogram i norrøn filologi

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Bachelorprogram i norsk som andrespråk

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Årsstudium i nordisk

 • Omfang: 1 år 
 • 60 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Årsstudium i norsk som andrespråk

 • Omfang: 1 år 
 • 60 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 16 000 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider